Blogtime.am կայքը գրում է.
Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարության 2014թ.-ի ապրիլ ամսի 23-ին N 460-Ն որոշման համաձայն սահմանված է նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թ.-ի հունիս ամսի տասը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը: Այս որոշման

Հանաձայն Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թ.-ի հունիս ամսի տասը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թ.-ի հունիս ամսի տասը ներառյալ խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ ներդրած հետևյալ քաղաքացիները` 1) մինչև 1936թ.-ի դեկտեմբերի երեսունմեկը

ներառյալ ծնված անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահաած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում. 2) ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահացած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում.
3) ՀՀ կառավարության 2014թ.-ի դեկտեմբերի տասնութ N 1444-Ն որոշման

համաձայն N 1 հավելվածի ցուցակում ընդգրկված համայնքներում (ցուցակը՝ վերջում)` բնակչության պետական ռեգիստրում 2014թ.-ի օգոստոս ամսի մեկը դրությամբ հաշվառված, ինչպես նաև այդ համայնքներից զորակոչված՝ 2014թ.-ի օգոստոս ամսի մեկի դրությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորակած ծառայության մեջ գտնված մարդիկ, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահացած ամուսնու կողմից`

համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում.4) ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների կամ կամավորականների կամ անհայտ կորածների անունով ներդրված ավանդը ժառանգած մարդիկ, այլ կերպ զոհվածի ժառանգները: Այն պարագայում, երբ ավանդատուի ամուսինը մահացած է և մահացած ամուսնու անունով

ներդրված ավանդը ներդրվել է նրանց համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում, ուրեմն դիտարկվում է ավանդի հանդեպ մահացածի հետ ընդհանուր համատեղ սեփականություն, ու ամբողջ ամուսնու համար փոխհատուցման իրավունքը ճանաչվում է մահացած ամուսնու ավանդի հիսուն տոկոսի դիմաց: Փոխհատուցում ստանալու համար ավանդատուն հաշվառման համար իր բնակության վայրի տարածքային կենտրոն(սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունները

կամ բաժինները) անձամբ կամ օրինական ներկայացուցչի կամ լիազորագրի հիման վրա գործող ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնում է դիմում` ու հետևյալ փաստաթղթերը` 1) անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ նույնականացման քարտ. 2) ավանդատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ սոցիալական ապահովության քարտը կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ 3) ավանդատուի խնայողական գրքույկը

(դրա առկայության պարագայում), ինչպես նաև դրա լուսապատ ճենը` գրքույկի 1-ին էջի (ներառում է մասնաճյուղի համարը, բաժանմունքի գտնվելու տեղը (քաղաք, շրջան, գյուղ), հաշվեհամարը, ավանդատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը, մասնաճյուղի կնիքն ու պաշտոնատար Մարդու ստորագրությունը) և 1993թ.-ի հունիս ամսի տասին դրությամբ մնացորդի էջերի մասով. 4) տեղեկանք «ՎՏԲ-Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

(ավանդային հաշիվն սպասարկող մասնաճյուղի կառավարչի կողմից ստորագրված ու մասնաճյուղի կնիքով կնքված) ավանդատուի (նաև մահացած ամուսնու) բանկային հաշվի քարտում 1993 թ.-ի հունիս ամսի տասի դրությամբ առկա տվյալների վերաբերյալ: Հարկ եղած դեպքում ներկայացվում են նաև ուրիշ փաստաթղթեր՝ ա. ամուսնության վկայական կամ փաստաթուղթ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնից՝ ամուսնության գրանցման

վերաբերյալ, եթե դիմողը ներկայացնում է ավանդատուի մահացած ամուսնուն պատկանող խնայողական գրքույկը, ինչպես նաև` ամուսնու մահվան վկայականը, դրանց լուսապատճենները, բ. ավանդատուի անունն ու (կամ) ազգանունը փոխելու վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի տված փոխման վկայականը, եթե անձնագրի ու խնայողական գրքույկի մեջ նշված անունը, ազգանունը տարբեր են,

իսկ ուղղելու պարագայում` ուղղման տեղեկանքն ու դրանց լուսապատճենները, գ. ՀՀ պաշտպանության մшր տական գործողությունների մասնակցի վկայականն ու դրա լուսապատճենը,դ. նոտարի կողմից տրամադրված` զոհվածի անունով մինչև 1993թ.-ի հունիս ամսի տասը ներդրված ավանդի ժառանգության իրավունքի վկայագիր, ՀՀ ՊՆ-ի կողմից տրված՝ զոհվածի (մահացածի) կարգավիճակը հաստատող տեղեկանք, զոհվածի մահվան վկայական և դրանց լուսապատճենները. ե. Փաստաթուղթ զինկոմիսարիատից` 2014թ.-ի օգոստոս ամսի մեկի դրությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու մասին: Համաձայն այս որոշման ավանդատուի մահով

դադարում է փոխատուցում ստանալու իրավունքը, բայց եթե ավանդատուն մահացել է իր տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում ներառվելուց հետո, ուրեմն մահացած ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցման փողը վճարվում է նրա ժառանգին կամ ժառանգներին` նոտարի կողմից տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա, իսկ վճարման ցուցակի մեջ ներառվում են ժառանգի (ժառանգների) տվյալները:

Добавить комментарий