Հովհաննես Ազոյանը գրում է. Ես լուռ և համբերատար սպասեցի ու կարդացի ձեր պղ տոր հոգու ու կեղ տոտ բերանի բոլոր հա յհոյանքները` իմ հասցեին ուղղված, քանզի ես խաղաղության կոչ էի արել Ադրբեջանի նախագահին։ Այս նամակիս հասցեատերը դուք եք և ոչ թե իմ պես մտածող մարդիկ, կամ այն մարդիկ, ովքեր ճիշտ չէին ընկալել գրածս, գուցե և փոքր ինչ ան փույթ

ձևակերպմանս պատճառով, սակայն լուռ էին։ Եվ ուրեմն, ուշադիր կարդացեք։ Ես ձեզ չեմ հայհ ոյի, որովհետև ձեր ցեղախմբից չեմ, բայց կասեմ ողջ ճշմարտությունը։ Նախևառաջ դուք հայ չեք, քանի որ հայերեն նորմալ գրել չգիտեք, էլ չեմ խոսում հո դաբաշխ խոսք կառուցելու կամ բովանդակություն պարունակող նախադասություն կազմելու վերաբերյալ։
Հետո դուք քրիստոնյա էլ չեք, քանի որ քրիստոնյան չի կարող չսիրել խաղաղություն և, առավել ևս, հայ

հոյել, ա տել խաղաղություն քարոզողին և ցանկանալ նրա մա հը։ Դուք նույնիսկ մահմեդական չեք, որովհետև ձեր այդքան սիրած մա հն աննպատակ է, գաղափարազու րկ։ Դուք անգամ ազգություն չունեք։ Դուք ընդամենը գար շելի մի փոքր ցեղախումբ եք, որ սիրում եք հայ հոյել ու բռ նության կոչեր անել, պա տերազմ հրա հրել. դե իսկ պա տերազմի ժամանակ փախնել սր իկայի պես ու հետն էլ մի բան գո ղանալ։ Իսկ հետո ծակերից

դուրս գալ և ագր եսիվ կերպով գ ոռալ` դա վաճան։ Ձեր լա փառոշ բերանի և դա վաճան տեսակի պատճառով է, որ երկու հարևան ժողովուրդներ պա տերազմում են և կորցնում իրենց անմե ղ զավակներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս վա խկոտ, սակայն թույլին ճն շող, քծ նող, խա բեբա, թ ալանող, մեջքից հարվ ածող ու դավ աճան տեսակը մեզ գցել է համաշխարհային թյուրիմ

ացության մեջ։ Սրանց պատճառով մենք կորցրել ենք աշխարհի վստահությունը մեր երկրի նկատմամբ և անգամ չենք կարողանում մեր գեր իներին վերադարձնենք տուն։ Սրանք են մեր 2 ժողովուրդների իրական թշ նամին, գուցե և անգիտակից։ Սիրելիներս, մենք պետք է սթափվենք, ազատվենք սրանց ստեղծած
կե ղծ արժեքային համակարգի փլատ ակներից և վաստակենք մեր քաղաքակիրթ ազգի

արժանապատվությունը։ Սա մեր վերջին պատմական հնարավորություն է։ Հանուն անմ եղ զավակների հի շատակի։ Հանուն մեր հարևանների հետ բարեկամության։ Հանուն աշխարհի խաղաղության։
Ձեր սիրելի` Հովհաննես Ազոյան։ Հա ու մոռացա ասել։ Հենց պա տերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի քսանյոթին իմացա, որ որդի եմ ունենալու։ Անունը Արամ Լուի։

Добавить комментарий