Փայլակ ՈՒռուսյանն իր էջում գրել է. Կե ղծավոր, խա րդախ, ապե րախտ, նե նգ, սադ րիչ և դա վադիր, մարդու տեսակի համար ինչ ուզում ես արա, միևնույնն է, նա միշտ մնում է անշնորհակալ, լավությունը չգնահատող տա կանքի և խոզի տեսակիի, ովքեր իրենց անձնական շահերից ելնելով ընդունակ են ամեն ինչի, ընդհուպ մինչև պետական դա վաճանության։ Տեսեք, հեղափոխությունից հետո Վարչապետը կոչ արեց, որ կադրային ջա րդ չի լինելու ու բոլորը պետք է մոռանան նախկին կոռոմ պացված ռեժիմը ու ծառայեն երկրի և ժողովրդի

համար, որտեղ պետք է իշխի օրենքի ու իրավունքի գերակայությունը։ Բայց նախկին անօր ինական կեղ ծված ընտրությունների միջոցով ձևավորված ԱԺ֊ի կողմից ընտրված որոշ կառույցներ ընտրվել են որոշ ժամկետներով, որոնցից մեկը նախկին ռեժիմի կողմից ընտրված անշնորհակալ, ապե րախտ, կե ղծավոր և ճարպիկը ՀՀ դա տախազն է։
Պարզ երևում է, որ դա տախազությունը ուղղակի մատնված է անգործության ու չի ծառայում, ոչ ժողովրդին, ոչ էլ պետությանը։ Նրանք բոլորը չա րամտորեն ժամանակ շահելու միջոցով

ամրապնդեցին, իրենց դիր քերը ու տակից սկսեցին չա րաշահել ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության վստահությունը։ Չնայած, չեն մարսելու…
Դա տախազության մասին օրենքի 4֊րդ հոդվածում սևով սպիտակով գրված է. 1) օրենքով նախատեսված դեպքերում ու կարգով հարուցում է քրե ական հետապնդում. 2) հսկողություն է իրականացնում հետաքն նության ու նախաքն նության օրինականության նկատմամբ.3) դա տարանում պաշտ պանում է մե ղադրանքը.

4) պետական շահերի պաշտ պանության հայց է հարուցում դա տարան. 5) բողո քարկում է դա տարանների վճի ռները, դա տավճիռները և որոշումները. 6) հսկողություն է իրականացնում պա տիժների ու հարկա դրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության։ Բայց դա տախազը իրեն շահագրգ իռ որոշ քր եական գործերի նկատմամբ կողմնակալ վերաբերմունք է ցուցաբերել հատկապես թիվ֊1 մե ղադրյալ Քոչի ու թիվ֊2 մե ղադրյալ Սեռժի նկատմամբ։ Կոնգրես հույրանոցի

գործի առանցքային վկա և կաշ առք տվող Բաղդասարովը արդեն հանգուցյալ է։ Սեռժի քրե ական գործով վկան և ցուցմունք տվող նախկին գյուղ նախարար Սերգո Կարապետյանը նույնպես հանգ ուցյալ է։ Ավելին ասեմ, հան ցագործ բան դայի հետախու զվող բոլոր անձինք վաղուց պետք է ձեր բակալված լինեին. Հո դեմ չեք? Դրա համար ունենք այն, ինչ ունենք… Սիրելի հայրենակիցներ, շատ ժամանակ թա վիշից վր դոհվում ենք, բայց այն իր դրական կողմերն էլ ունի, որի միջոցով

բացահայտվեցին կոռու մպացված ռեժիմի բոլոր կե ղծավոր ու դա վադիր ուժերը։ ժամկետներով լիազորված մարմինների ղեկավարներին հիշեցնեմ, գնացեք որևէ եկեղեցի, եթե հավատք ունեք,Վարչապետի համար մի հատ մոմ վառեք, որ դուք դեռ ձեր տեղերում եք չնայած լավ է ուշ քան, երբեք… Ուրեմն լավ հիշեք, մենք այսօր, քան երբեք ավելի միասնական ենք և մենք՝ժողովուրդն է տերը իր երկրի։

Добавить комментарий