Հայկ Մարտիրոսյանն իր էջում գրել է. Նախարարի նե րողությունն ընդունելի լինել չի կարող: Այցելել-չայցելելու արդյունքում չէ, որ պետք է որոշվի զո հված հերոսի դ իի հանդեպ վերաբերմունքը:
Կա ՊՆ, որի պատասխա նատվությունն է թե´ ողջ և թե´ զո հված զի նվորի հանդեպ հարգալից վերաբերմունք ապահովելը ու կա պետության ղեկավար, որը այս վիճակի գերագույն պատաս

խանատուն է: Եվ կան միջին և ցածր օղակի պաշ տոնյաներ, որ պարզապես մարդ չեն: Տա կանք են, վի ժվածք ու հր եշ, որ իրենց ամենաթանկը` կյանքը հայրենիքին զո հաբերած երիտասարդ հերոսներին տեղավորել են գյուղատնտեսականի նմանվող պարկերի մեջ և կարտոֆիլի պես լցրել իրար վրա` ուղղակի գետնին: Սա բի բլիական

մասշտաբների մի հան ցագործություն է, որ բազում պատաս խանատուներ ունի, որոնցից ամենաող որմելին առողջապահության նախարարն է, սակայն հաստատ ոչ միակը: Ու այս վերաբերմունքն արտացոլումն է այն իրականության, որ եղել է ռա զմի դաշտում` նույն հերոսների հանդեպ. զո հել նրանց հանուն նրա, որ սո ցիոպաթ խել ագարի

նախիրը հանկարծ չմտածի, որ երկիրը թշ նամուն դա վաճանությամբ հան ձնեց իրենց կու ռքը, այլ հնձվող եղ եգնի պես կյանքեր զո հող զին վորները դառնան այն գորգը, որի վրայով քայլելով` պատմական այս դա վաճանը կլուծի իր առջև դրված խն դիրը:

Добавить комментарий