Չի կարելի անտ եսել թեկուզ մեկ՝ առավել ևս 250000 քաղաքացիների կարծիքը. Ուստի գործող իշխանությունը պետք է անի հետևյալը… Վահե Տեր-Մինասյան

Վահե Տեր-Մինասյանը գրում է. Չի կարելի անտ եսել թեկուզ մեկ՝ առավել ևս 250 000 քաղաքացիների կարծիքը։ Մեր երկրում, ազգային միասնության այս խի ստ անհրաժեշտ ժամանակահատվածում, իշխանությունն իրավունք չունի անտ եսել իր գրեթե 250 000 քաղաքացիներ քվեները, որոնք փաստացի փոշ իացան։ Իհարկե,

տեղի ունեցածի մեջ կարելի է մե ղադրել և՛ ընտրություններին մասնակցած հսկայական քանակությամբ կուսակցությունների առկայությունը, և՛ օրենսդրության անկ ատարությունը, և՛ իհարկե այդ ուժերից շատերի միմյանց հետ համագործակցելու անկար ողությունը։ Ինչևէ, 250 000 քաղաքացի

չտրվեց կամ–կամ տարբերակին ու փորձեց գտնել այլընտրանք, դրանով իսկ ապացուցուելով իր մտածելու, վերլուծելու և գնահատելու կարողությունը։
Եվ չգնահատել կամ անտ եսել այս մարդկանց ընտրությունն անկ եղծ ասած ճիշտ չէ։ Եվ եթե գործող իշխանությունն ունի ազգային միասնության տեսլական, ապա պար տավոր է գնալ

համագործակցության խորհրդարան չանցած ուժերի հետ, ընտրել պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, վստահել նրանց որոշակի ոլորտներ։ Սա չի կարող դիտարկվել պաշ տոնների բաժ անում, սա պետք է դիտարկվի որպես հարգանք՝ սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Նույնպիսի հարգանքի և պատասխանատվության դրսևորում էլ պետք է դիտարկել արդեն այդ ուժերի համագործակցությունը՝ հաղթած մեծամասնության հետ։ Հենց այսպես է ստեղծվում ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ…