Այս ազգակ ործան դա վադիր կառույցը, տեսնելով ժողովրդի միասնությունը կրկին թիվ֊1 ամբա ստանյալի հետ ընդ դիմադիր խաղալով՝ փորձում է սեպ խր ել ժողովրդի մեջ, որ… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Ժողովուրդ ջան, եկեք խելք-խելքի տանք հասկանանք, թե ինչն է պատճառը, որ երբ մենք դառնում ենք միասնական, ինչ որ մի բան միշտ մեզ խան գարում է, որ այն ավելի խո րացնենք և ծա ռայեցնենք ի նպաստ մեր երկրի զարգացմանը և բարգավաճմանը, ինչպես իսրայելցիների մոտ է։ Ես Ձեզ պարզ և անկե ղծ

կասեմ՝ դրա հիմնակսն պատճառը մեր ազգի գլխին փոր ձանք դարձած հհդ֊ն է, որն իր ավանդական կե ղտոտ սովորույթներով, միշտ մեր վճ ռական պահերին սա դրում և ցն ցումների մեջ է գցում մեզ՝մի ողջ ժողովրդի։ Հաճախ եմ անդրադարձել դաշնակների ազգադ ավ կապերին՝ սկսած ժնևյան մասոնականների հետ, շարունակած՝

դաշնակցություն-երի տթուրքական միությունով, որը կայացավ 1907թ-ին Փարիզում՝ մասոնականության գլխավոր օթյակում, մինչև 1920թ. Ալեքսանդրապոլի խայ տառակ պայմանագիրը։ Իսկ այսօր ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ լավ գործ կամ ներդրում է ունեցել ազգի գլխին փո րձանք դարձած, մասոնական օթյակի այս ընկերը Հայաստանի անկախացումից՝ 1991֊ից մինչ օրս։

1991֊1997 թթ. պատ երազմական ու հետպատ երազմական շրջանում այս օթյակը զբաղված է եղել երկրում միայն սադ րանքներ, դա վադրություններ և սպ անություններ կազմակերպելով,,,Հիշենք “դրո” կառույցը, որի մի անդամը ցմ ահ դա տապա րտված է, իսկ մյուսները թիվ֊1 ամբա ստանյալի կողմից իշխանությունը զա վթելուց հետո ազատ արձ ակվեցին։ Այնուհետև նրանք համագործակցելով ներկայիս ամբաս տանյալ քոչի հետ, մտան

իշխանության մեջ, որից հետո տնօրինելով մի քանի նախարարական պորտֆելների՝ այդ թվում կրթության համակարգի և այլ պա շտոնների, կարողացան միջազգային մասոնական ուժերի պատվերներով ապազգայնացնել մեր կրթահամակարգը, օտարին տրամադրվեց այդ ոլորտի մեր ունեցած ամբողջական տվյալները, բացի այդ, նրանց կողմից իրականացվեցին մի շարք այլ ազգադ ավ ծրագրեր։ Ժողովուրդ ջան,հիշենք,թե նրանք ինչպիսի

փողոցային սա դրիչ ցու յցեր էին կազմակերպում ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի դեմ, ով կարողացավ իր սկզբունքայնությամբ և հայրենասիրությամբ 70֊80%-ով մաքրել և չե զոքացնել այս կարևոր ոլորտում բույն դրած չա րիքը՝ կո ռուպցիան և ամենաթ ողությունը։
Այս ազգակո րծան դա վադիր կառույցը, տեսնելով ժողովրդի միասնությունը կրկին թիվ֊1 ամբաս

տանյալի հետ ընդ դիմադիր խաղալով՝ փորձում է սեպ խ րել ժողովրդի մեջ, որպեսզի կարողանան կոծ կել իրենց իրական դեմքը այսինքն, կո ծկել իրենց կողմից կատարված բոլոր դա վադրությունները և պահպանել իրենց գո ղունը,որը ձեռք է բերվել կո ռումպացված նախկին իշխանություններին մաս կազմելով տարիներին, իսկ թե նրանք ինչպիսի դղյակների և բիզնեսների են

տնօրինում, մեզ բոլորիս է հայտնի։ Աշխարհում չկա մի այնպիսի երկիր, որի կուսակցություններից որևէ մեկը տասնյակ տարբեր երկրներում օթյակ ունենա և միայնակ, անհասկանալի լեզվով տասնյոթ երգ երգի։
Ահա այն միակ չ արիքը, որը պատ ուհաս է դարձել

մեր ազգի գլխին։ Ժողուվուրդ ջան, համոզված եմ, եթե մեր երկրում այս ազգադա վ ուժը չլիներ, մենք ավելի միասնական ու հզոր կլինեինք։
Գտնում եմ, որ Հայաստանում պետք է հհդ֊ի գործունեությունը կաս եցնել, որպես ազգը պա ռակտող օթյակի։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։