Սերժ Սարգսյանը փաստաբան է վար ձել իր «բարի համբավի» արա տավորման հարցով։ Այդ փաստաբանը պետք էր տեղեկացված լիներ, թե ինչպես իր պաշտ պանյալը ֆլեշի բարսեղի միջոցով… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Թիվ֊2 ամբա ստանյալը փոխանակ մտածի իր նկատմամբ հար ուցված տասնյակ հատ որներով քր եական գործերի մասին, դեռ մի բան էլ չգիտես որտեղից ինչ որ մի տարօրինակ փաստաբան է վարձել իր “բարի համբ ավի” արա տավորման հարցով։ Բազմիցս փաստերով ներկայացրել եմ թիվ֊2 մեղ ադրյալի

կողմից պաշ տոնական դիր քի չա րաշահման մասին։ Եթե լուրջ քն նչական գործողություններ իրականացվեն, համոզված եմ, որ քր եական օրենսգրքի հոդվածների 80 տոկոսով թիվ֊1 ամբաս տանյալը կմեղ ադրվի։ Ընդամենը մեկ օրինակ՝ անհեթ եթություննե դուրս տալուց առաջ, փաստաբանը պետք էր տեղեկացված լիներ, թե

ինչպես իր պաշ տպանյալը ֆլ եշի բարսեղի միջոցով թուն ավոր դիզվա ռելիքը բաժ անեց դպրոցների ջեռուցման համար, որի արդյունքում 100-ավոր երեխաներ թու նավորվեցին։ “Փաստաբանին” ասեմ, որ իր պաշ տպանյալի բարի համբավը նրա անցյալ քրչ ոտ կյանքում է եղել։ Քանի որ ես միշտ փաստերով եմ խոսում, վերը նշված հան

ցագործության հետ կապված վկաներ էլ նշեմ՝ աբրահամյան հովիկ, պատգամավոր Մելքոնյան Գագիկ և այլն։ Առայժմ այսքանը
Ու նա էլ ասեմ, որ չփորձեք ժողովրդին ահաբ եկել։
Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։