Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Անպա տժելիությունը ծնում է նոր հան ցագործություն, որի ականատեսն ենք այսօր։ Տարօրինակ է, թե ինչու են լռում ՀՀ անվտ անգության ծա ռայությունները, երբ այն կատարվում է նախկին պաշ տոնաթող նախագահների ու իրենց կլանի կողմից։ Ինչ է, չեք տեսնու՞մ, թե ինչպես են նրանք ու նրանց խուն

տան, ազգադ ավ դաշնակների հետ միասին, ի լուր թշ նամու, գո ռում-գո չում, թե Հայաստանի բանակը մա րտունակ չէ և այն գրեթե գոյություն չունի, երբ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ասացեք խնդրեմ, ինչ է սա, եթե ոչ ուղղակի և բացահայտ դա վաճանություն։ Թող արտաքին և ներքին թշ նամին լավ իմանա, մեր բանակն այսօր, քան երբեք ավելի մար տունակ է ու մենք դասեր

քա ղելով մեր դառը փորձից, այլևս պատրաստ ենք պաշ տպանել մեր երկրի անվտ անգությունը։
Մեր՝ ժողովրդի իշխանության իրավապահ անվտ անգության ծառ այությունները պետք է մեկ ուսացնեն ու արմատախ իլ անեն նման հայտարարություններով հանդես եկող հայրենիքի դա վաճաններին։ Եղեք առողջ։ Մենք՝ ժողոցուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий