Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Նախկին 2 գլխավոր ամբա ստանյալ նախագահներն ու նրանց հան ցակից մյուս թա լանչիները մեղ ադրվում են մի շարք, նույնիսկ մինչև 10-ից ավելի Հայաստանի Հանրապետության քր եական հոդվածներով։ Բայց մինչ օրս նրանք գտնվում են ազատության մեջ, որն անթ ույլատրելի է։ Ինչ է, չեք տեսնու՞մ, որ օր-օրի

նրանք ավելի վտ անգավոր են դառնում հասարակության ու մեր երկրի համար։
Ինչն է խան գարում դա տարաններին, որ արագացված դա տաքն նությամբ նրանց նկատմամբ հար ուցված որևէ մե ղադրանքով վճ իռ կայացվի, որով կարելի է ավարտին հասցնել դա տական քն նությունը և որոշել նրանց կա լանքի չափը, որ

նրանք իրենց կալ անքը կրեն ուղղիչ֊աշխատանքային գա ղութում։ Այնուհետև կարող են շարունակել նրանց մյուս հո դվածներով դա տավարությունները
Հարգելի դա տարան, այս կիրառելի մեթոդով մենք զե րծ կմնանք նրանց կողմից շահարկող գրավով և սուտ հի վանդությամբ ազատության մեջ հայտնվելուց։ Եղեք առողջ։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий