Կարին Տոնոյանը գրում է . Ի՞նչ է ստորագրվելու նոյեմբերի իննին, ինչո՞ւ հենց նոյեմբերի իննին, որ ավելի ցա վո՞տ լինի…..Ի՞նչ կարող ենք անել:
Գոնե դիմ ադրել, ընդի մանալ, կռ իվ տալ, դուրս գալ և միանալ բո ղոքի ցանկացած ակ տի, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ու ժն է դա կազմակերպել: Եկեք մինչ այդ օրը մոռանանք ամեն

ինչ և միայն հայ լինենք: Գոնե տաս օր պայ քարենք և ապրենք միայն որպես հայ, որ մեզ այսպես անշունչ դ իակի պես չհան ձնեն սպա նդանոց….. հինգ հազար երիտասարդներ նույնպես ապրել էին ուզում, այդքան մի դո ղացեք ձեր կյանքի վրա, նրանց ար յունը դեռ Արցախում չի

չո րացել, մենք հաշտվում ենք այն հան ձնելու հետ…..Արցախը մեր զավակների արյ ունն է, Սյունիքը մեր պա տիվը…. չպա յքարել նրանց համար նշանակում է զր կել ինքդ քեզ ապրելու իրավունքից: Սո ղալ, չի նշանակում ապրել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *